گواهینامه بین‌المللی part۱۴۷ برای ارائه آموزش‌های تخصصی هوانوردی به دانشکده صنعت هواپیمایی ایران اعطا شد.
به گزارش شعارسال، فرانسوا دله، سفیر بلژیک در تهران، گواهینامه بین‌المللی part۱۴۷ برای ارائه آموزش‌های تخصصی هوانوردی به رییس دانشکده صنعت هواپیمایی ایران داده است.
این گواهینامه مبتنی بر قوانین آژانس امنیت هوانوردی اروپاست. حسن قنبری، رئیس دانشگاه صنعت هواپیمایی گفته است که این گواهینامه بعد از بازدید‌ها و بازرسی‌های سخت و فشرده به ایران داده شده است.

 

منبع: شعارسال