سیستم فوق العاده آسان از طریق نرم افزار و دسترسی موبایل چک این
پس از ارائه خدمت بی نظیر آنلاین چک این از طریق سایت از این پس تنها با سه دستور کارت پرواز خود را از طریق نرم افزار و دسترسی پذیرش موبایل دریافت کنید:
https://mobile-checkin.mahan.aero

(منبع: http://www.mahan.aero )