آژانس هواپیمایی رویای شیرینآژانس هواپیمایی رویای شیرین

ثبت نام رویای شیرین جهان

در حال حاضر عضو هستید؟

آژانس هواپیمایی رویای شیرینآژانس هواپیمایی رویای شیرین
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

تور اروپا ویژه اردیبهشت و خرداد ۹۷

تاریخ های حرکتمدت و مسیر تورپروازهر نفر اتاق دوتختههر نفر در اتاق ۱تخته۴-۱۱ سال با تخت۲-۴ سال بدون تخت
۲۱ اردیبهشت
۲۸ اردیبهشت
فرانسه (۸روزه)*۴
۷ شب پاریس
ایران ایر۹۹۰ یورو+
۱.۹۹۰.۰۰۰
۱.۴۹۰یورو+
۱.۹۹۰.۰۰۰
۸۹۰یورو+
۱.۴۹۰.۰۰۰
۳۹۰یورو+
۱.۴۹۰.۰۰۰
۴ خرداد
*۱۱خرداد
۱۸خرداد
۲۵خرداد
فرانسه(۸روزه)*۴
۷ شب پاریس
ایران ایر۹۹۰یورو+
۱.۹۹۰.۰۰۰
۱.۴۹۰یورو+
۱.۹۹۰.۰۰۰
۸۹۰یورو+
۱.۴۹۰.۰۰۰
۳۹۰یورو+
۱.۴۹۰.۰۰۰
۲۱ اردیبهشت
۲۸ اردیبهشت
فرانسه(۵روزه)۴*
۴شب پاریس
ایران ایر۶۹۰یورو+
۱.۹۹۰.۰۰۰
۹۹۰یورو+
۱.۹۹۰.۰۰۰
۵۹۰یورو+
۱.۴۹۰.۰۰۰
۲۹۰یورو+
۱.۴۹۰.۰۰۰
۴خرداد
۱۸خرداد
۲۵خرداد
فرانسه (۵روزه)۴*
۴شب پاریس
ایران ایر۶۹۰یورو+
۱.۹۹۰.۰۰۰
۹۹۰یورو+
۱.۹۹۰.۰۰۰
۵۹۰یورو+
۱.۴۹۰.۰۰۰
۲۹۰یورو+
۱.۴۹۰.۰۰۰
۸خردادفرانسه-اسپانیا(۱۰روزه)۴*
۳شب پاریس
۲شب مادرید
۳شب بارسلون
ترکیش ایرلاین۱.۸۹۰یورو+
۲.۷۹۰.۰۰۰
۲.۴۹۰یورو+
۲.۷۹۰.۰۰۰
۱.۶۹۰یورو+
۲.۴۹۰.۰۰۰
۹۹۰یورو+
۲.۴۹۰.۰۰۰
۲۷ اردیبهشت
۲۴ خرداد
ایتالیا-اسپانیا(۷روزه)۴*
۳شب رم
۳شب بارسلون
آلیتالیا۱.۴۹۰یورو+
۱.۹۹۰.۰۰۰یورو
۲.۰۹۰یورو+
۱.۹۹۰.۰۰۰
۱.۳۹۰یورو+
۱.۷۹۰.۰۰۰
۳۹۰یورو+
۱.۷۹۰.۰۰۰
۸خردادفرانسه-ایتالیا(۹روزه)۴*
۴شب پاریس
۴شب رم
ایران ایر۱.۹۹۰یورو+
۱.۹۹۰.۰۰۰
۲.۸۹۰یورو+
۱.۹۹۰.۰۰۰
۱.۷۹۰یورو+
۱.۷۹۰.۰۰۰
۶۹۰یورو+
۱.۷۹۰.۰۰۰
۸خرداد
۲۴ خرداد
ایتالیا-فرانسه(۱۲روزه)۴*
۲شب ونیز
۲شب فلورانس
۳شب رم
۴شب پاریس
آلیتالیا۲.۳۹۰یورو+
۲.۹۹۰.۰۰۰
۳.۳۹۰یورو+
۲.۹۹۰.۰۰۰
۲.۱۹۰یورو+
۲.۶۹۰.۰۰۰
۹۹۰یورو+
۲.۶۹۰.۰۰۰
۱۱خردادفرانسه-هلند(۷روز)۴*
۴شب پاریس
۲ شب آمستردام
ایران ایر۱.۳۹۰یورو+
۱.۹۹۰.۰۰۰
۱.۹۹۰یورو+
۱.۹۹۰.۰۰۰
۱.۲۹۰یورو+
۱.۷۹۰.۰۰۰
۵۹۰یورو+
۱.۷۹۰.۰۰۰
۱۰ خرداداسپانیا-فرانسه(۱۰روزه)۴*
۳شب بارسلون
۲شب مادرید
۴شب پاریس
ترکیش ایرلاین۱.۹۹۰یورو+
۱.۹۹۰.۰۰۰
۲.۷۹۰یورو+
۱.۹۹۰.۰۰۰
۱.۸۹۰یورو+
۱.۷۹۰.۰۰۰
۶۹۰یورو+
۱.۷۹۰.۰۰۰
۸ خردادفرانسه-اتریش(۹روزه)۴*
۴ شب پاریس
۲ شب سالزبورگ
۲شب وین
ایران ایر۱.۹۹۰یورو+
۱.۹۹۰.۰۰۰
۲.۷۹۰یورو+
۱.۹۹۰.۰۰۰
۱.۸۹۰یورو+
۱.۷۹۰.۰۰۰
۶۹۰یورو+
۱.۷۹۰.۰۰۰
۲۰ اردیبهشت
۱۰ خرداد
اسپانیا-پرتغال(۱۰روزه)۴*
۴شب بارسلون
۲شب مادرید
۳شب لیسبون
ترکیش ایرلاین۱.۵۹۰یورو+
۲.۷۹۰.۰۰۰
۲.۴۹۰یورو+
۲.۷۹۰.۰۰۰
۱.۴۹۰یورو+
۲.۴۹۰.۰۰۰
۶۹۰یورو+
۲.۴۹۰.۰۰۰
۱۰ خردادایتالیا-اسپانیا-فرانسه(۱۰روزه)۴*
۳شب رم
۳شب بارسلون
۳شب پاریس
آلیتالیا۲.۳۹۰یورو+
۲.۹۹۰.۰۰۰
۳.۳۹۰یورو+
۲.۹۹۰.۰۰۰
۲.۱۹۰یورو+
۲.۶۹۰.۰۰۰
۸۹۰یورو+
۲.۶۹۰.۰۰۰
۲۴ خرداداسپانیا-فرانسه(۷روزه)۴*
۳شب بارسلون
۳شب نیس
ترکیش ایرلاین۱.۲۹۰یورو+
۱.۹۹۰.۰۰۰
۱.۹۹۰یورو+
۱.۹۹۰.۰۰۰
۱.۰۹۰یورو+
۱.۷۹۰.۰۰۰
۶۹۰یورو+
۱.۷۹۰.۰۰۰
۹خردادسوئیس-فرانسه(۹روزه)۴*
۴شب زوریخ
۴شب پاریس
ترکیش ایرلاین۱.۸۹۰یورو+
۱.۹۹۰.۰۰۰
۲.۸۹۰یورو+
۱.۹۹۰.۰۰۰
۱.۶۹۰یورو+
۱.۷۹۰.۰۰۰
۹۹۰یورو+
۱.۷۹۰.۰۰۰
۱۱خرداددور اسپانیا(۱۱روزه)۴*
۲شب مادرید-کوردوبا
۱شب سویل
۲شب گرانادا
۲شب والنسیا
۳ شب بارسلون
ترکیش ایرلاین۱.۳۹۰یورو+
۲.۴۹۰.۰۰۰
۲.۳۹۰یورو+
۲.۴۹۰.۰۰۰
۱.۱۹۰یورو+
۲.۲۹۰.۰۰۰
۶۹۰یورو+
۲.۲۹۰.۰۰۰
۹ خردادسوئیس-آلمان-اتریش(۱۲روزه)۴*
۲شب لوزان-ژنو-اینترلاکن
۳شب لوسرن-زوریخ
۳شب مونیخ
۳شب وین
لوفتانزا
+
ترکیش ایرلاین
۲.۱۹۰یورو+
۲.۹۹۰.۰۰۰
۳.۳۹۰یورو+
۲.۹۹۰.۰۰۰
۱.۹۹۰یورو+
۲.۷۹۰.۰۰۰
۹۹۰یورو+
۲.۷۹۰.۰۰۰
۲۰ اردیبهشت
۲۴ خرداد
اسپانیا(۵روزه)۴*
۴شب بارسلون
ترکیش ایرلاین۶۹۰ یورو+
۲.۶۹۰.۰۰۰
۹۹۰یورو+
۲.۶۹۰.۰۰۰
۵۹۰یورو+
۲.۳۹۰.۰۰۰
۳۹۰یورو+
۲.۳۹۰.۰۰۰
۲۸ اردیبهشت
۸ خرداد
۲۴ خرداد
ایتالیا(۸روزه)۴*
۲شب ونیز
۲شب فلورانس
۳شب رم
آلیتالیا۱.۸۹۰یورو+
۲.۹۹۰.۰۰۰
۲.۶۹۰یورو+
۲.۹۹۰.۰۰۰
۱.۷۹۰یورو+
۲.۶۹۰.۰۰۰
۶۹۰یورو+
۲.۶۹۰.۰۰۰
۲۰ اردیبهشت
۲۵ خرداد
سوئیس(۸روزه)۴*
۳شب زوریخ
۲شب لوسرن-اینترلاکن-ژنو
۲شب لوزان-مونت خو
ترکیش ایرلاین۱.۳۹۰یورو+
۲.۷۹۰.۰۰۰
۲.۱۹۰یورو+
۲.۷۹۰.۰۰۰
۱.۱۹۰یورو+
۲.۴۹۰.۰۰۰
۶۹۰یورو+
۲.۴۹۰.۰۰۰
۲۰ اردیبهشت
۲۵ خرداد
سوئیس(۷روزه)۴*
۳شب زوریخ
۳شب لوسرن
ترکیش ایرلاین۱.۲۹۰یورو+
۱.۹۹۰.۰۰۰
۱.۸۹۰یورو+
۱.۹۹۰.۰۰۰
۱.۱۹۰یورو+
۱.۷۹۰.۰۰۰
۴۹۰یورو+
۱.۷۹۰.۰۰۰
۹ خردادمجارستان-اتریش-اسلواکی-چک(۱۰روزه)۴*
۳شب بوداپست
۳شب وین
۳شب پراگ
ترکیش ایرلاین۱.۹۹۰یورو+
۲.۷۹۰.۰۰۰
۲.۶۹۰یورو+
۲.۷۹۰.۰۰۰
۱.۸۹۰یورو+
۲.۴۹۰.۰۰۰
۷۹۰یورو+
۱.۷۹۰.۰۰۰
۱۱ خردادسوئیس(۸روزه)۴*
۳شب زوریخ
۲شب لوسرن-اینترلاکن-ژنو
۲شب لوزان-مونت خو
ترکیش ایرلاین۱.۳۹۰یورو+
۲.۹۹۰.۰۰۰
۲.۱۹۰یورو+
۲.۹۹۰.۰۰۰
۱.۱۹۰یورو+
۲.۷۹۰.۰۰۰
۶۹۰یورو+
۲.۷۹۰.۰۰۰

تور فرانسه (۸روز) در تاریخ ۱۱ خرداد با ۱۰۰ یورو افزایش نرخ می باشد.

زماناردیبهشت و خرداد ۹۷
شرکت های هواپیماییایران ایر،لوفتانزا، ترکیش، آلیتالیا
اطلاعات بیشتر تماس با ۱۸۵۳