آژانس هواپیمایی رویای شیرینآژانس هواپیمایی رویای شیرین

ثبت نام رویای شیرین جهان

در حال حاضر عضو هستید؟

آژانس هواپیمایی رویای شیرینآژانس هواپیمایی رویای شیرین
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

تور اروپا ویژه آذرماه ۹۶

کشورمدت تورپروازدرجه هتل زماندوتخته هر نفریک تخته هر نفرکودک با تختکودک بدون تخت
سوئیس (۸روزه)۲ شب ژنو
۲شب برن
۱شب اینترلاکن
۲شب زوریخ
آلیتالیا۴*۱۴آذر۱.۹۹۰ یورو+
۲.۳۹۰.۰۰۰
۲.۶۹۰ یورو+
۲.۳۹۰.۰۰۰
۱.۸۹۰ یورو+
۲.۱۹۰.۰۰۰
۹۹۰ یورو+
۲.۱۹۰.۰۰۰
فرانسه-ایتالیا(۹روزه)۴شب پاریس
۴شب رم
آلیتالیا۴*۱۴آذر۱.۹۹۰ یورو+
۲.۲۹۰.۰۰۰
۲.۸۹۰ یورو+
۲.۲۹۰.۰۰۰
۱.۸۹۰ یورو+
۲.۰۹۰.۰۰۰
۷۹۰ یورو+
۲.۰۹۰.۰۰۰
اسپانیا(۸روزه)۳ شب مادرید
۴ شب بارسلون
ماهان۴*۹آذر۱.۳۹۰ یورو+
۲.۲۹۰.۰۰۰
۲.۱۹۰ یورو+
۲.۲۹۰.۰۰۰
۱.۲۹۰ یورو+
۱.۹۹۰.۰۰۰
۵۹۰ یورو+
۱.۹۹۰.۰۰۰
اسپانیا-فرانسه(۱۱روزه)۴شب بارسلون
۳شب مادرید
۳شب پاریس
ماهان۴*۱۲آذر۲.۲۹۰ یورو+
۱.۹۹۰.۰۰۰
۳.۲۹۰ یورو+
۱.۹۹۰.۰۰۰
۲.۱۹۰ یورو+
۱.۷۹۰.۰۰۰
۷۹۰ یورو+
۱.۷۹۰.۰۰۰
ایتالیا-سوئیس-فرانسه(۱۱روزه)۳ شب میلان
۳ شب زوریخ
۴ شب پاریس
ایران ایر۴*۱۴آذر۲.۲۹۰ یورو+
۲.۳۹۰.۰۰۰
۳.۲۹۰ یورو+
۲.۳۹۰.۰۰۰
۲.۱۹۰ یورو+
۲.۱۹۰.۰۰۰
۷۹۰ یورو+
۲.۱۹۰.۰۰۰
ایتالیا-فرانسه(۱۲روزه)۲شب ونیز
۲شب فلورانس
۳شب رم
۴شب پاریس
آلیتالیا۴*۷آذر۲.۳۹۰ یورو+
۲.۳۹۰.۰۰۰
۳.۳۹۰ یورو+
۲.۳۹۰.۰۰۰
۲.۱۹۰ یورو+
۲.۱۹۰.۰۰۰
۸۹۰ یورو+
۲.۱۹۰.۰۰۰
ایتالیا(۱۰روزه)۳شب رم
۲شب فلورانس
۲شب ونیز
۲شب میلان
ایران ایر۴*۱۵آذر۲.۰۹۰ یورو+
۲.۳۹۰.۰۰۰
۳.۰۹۰ یورو+
۲.۳۹۰.۰۰۰
۱.۸۹۰ یورو+
۲.۱۹۰.۰۰۰
۸۹۰ یورو+
۲.۱۹۰.۰۰۰
ایتالیا(۸ روزه)۲ شب ونیز
۲ شب فلورانس
۳ شب رم
آلیتالیا۴*۷آذر۱.۹۹۰ یورو+
۲.۳۹۰.۰۰۰
۲.۷۹۰ یورو+
۲.۳۹۰.۰۰۰
۱.۷۹۰ یورو+
۲.۱۹۰.۰۰۰
۷۹۰ یورو+
۲.۱۹۰.۰۰۰
اسپانیا-ایتالیا(۸روزه)۴شب بارسلون
۳شب رم
آلیتالیا۴*۹آذر۱.۴۹۰ یورو+
۱.۹۹۰.۰۰۰
۲.۲۹۰ یورو+
۱.۹۹۰.۰۰۰
۱.۳۹۰ یورو+
۱.۷۹۰.۰۰۰
۷۹۰ یورو+
۱.۷۹۰.۰۰۰
اسپانیا - فرانسه -ایتالیا(۱۱روزه)۴شب بارسلون
۳شب پاریس
۳شب رم
آلیتالیا۴*۹آذر۲.۳۹۰ یورو+
۲.۳۹۰.۰۰۰
۳.۳۹۰ یورو+
۲.۳۹۰.۰۰۰
۲.۱۹۰ یورو+
۲.۱۹۰.۰۰۰
۹۹۰ یورو+
۲.۱۹۰.۰۰۰
مجارستان-ایتالیا(۷روزه)۳ شب بوداپست
۳ شب رم
آلیتالیا۴*۱۴ آذر۹۹۰ یورو+
۱.۶۹۰.۰۰۰
۱۷۹۰ یورو+
۱.۶۹۰.۰۰۰
۸۹۰ یورو+
۱.۴۹۰.۰۰۰
۴۹۰ یورو+
۱.۴۹۰.۰۰۰
فرانسه(۸ روزه)۷ شب پاریسماهان۴*۹آذر
۱۶آذر
۲۳آذر
۳۰آذر
۱.۲۹۰ یورو+
۱.۹۹۰.۰۰۰
۱.۹۹۰ یورو+
۱.۹۹۰.۰۰۰
۱.۱۹۰ یورو+
۱.۷۹۰.۰۰۰
۹۹۰ یورو+
۱.۷۹۰.۰۰۰
مجارستان(۵روزه)۴ شب بوداپستآلیتالیا۴*۱۵ آذر
۲۱ آذر
۲۸ آذر
۵.۲۰۰.۰۰۰۸.۱۹۰.۰۰۰۵.۲۰۰.۰۰۰۳.۱۹۰.۰۰۰
سوئیس - ایتالیا(۸روزه)۴ شب زوریخ
۳ شب رم
آلیتالیا۴*۲۳ آذر۹.۲۰۰.۰۰۰۱۳.۱۹۰.۰۰۰۸.۸۹۰.۰۰۰۳.۱۹۰.۰۰۰
اسپانیا(۵ روزه)۴ شب بارسلونماهان۴*۱۹ آذر۵.۲۰۰.۰۰۰۸.۱۹۰.۰۰۰۵.۲۰۰.۰۰۰۳.۱۹۰.۰۰۰
سوئیس (۵روزه)۴ شب زوریخآلیتالیا۴*۲۰ آذر۵.۲۰۰.۰۰۰۸.۱۹۰.۰۰۰۴.۸۹۰.۰۰۰۳.۱۹۰.۰۰۰
ایتالیا(۵روزه)۴ شب رمآلیتالیا۴*۲۱ آذر۵.۲۰۰.۰۰۰۸.۱۹۰.۰۰۰۴.۸۹۰.۰۰۰۳.۱۹۰.۰۰۰
مسیراروپا
پرواز(شرکت هواپیمایی)ایران ایر-ماهان ایر-آلیتالیا
زمانآذرماه ۹۶
اطلاعات بیشترتماس با ۲۲۲۵۳۶۳۶